Privacy verklaring

Uiteraard gaat de ergotherapeut zorgvuldig met uw persoonsgegevens om; geheel volgens de richtlijnen van de AVG. We hebben deze informatie vastgelegd in een privacy-verklaring:

Als je gebruik maakt van diensten van Bee ergotherapie voor kinderen dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de ergotherapeut of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, (medische) gegevens

Bee ergotherapie voor kinderen heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om een persoonlijk behandelplan te kunnen maken en om deze vervolgens uit te kunnen voeren:

 1. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 2. Behalve de ergotherapeut die de cliënt behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 3. De cliënt/het cliëntsysteem heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt/het cliëntsysteem meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de behandelende ergotherapeut worden verzocht deze te wijzigen.
 4. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 5. Teneinde de ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om privacy te waarborgen, niet persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 6. Als de cliënt/het cliëntsysteem er bezwaar tegen heeft dat de gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kan dit worden medegedeeld aan de ergotherapeut.
 7. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt/het cliëntsysteem daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 8. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie buiten het cliëntsysteem. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt/het cliëntsysteem hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 9. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 10. Indien de cliënt/het cliëntsysteem van mening is dat de praktijk niet op de juiste manier met gegevens omgaat, kan dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar worden gemaakt.
 11. Bee ergotherapie voor kinderen zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners in het kader van de behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Bee ergotherapie voor kinderen draagt hiervoor zorg voor veilige gegevensoverdracht.
 12. Bee ergotherapie voor kinderen zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Bee ergotherapie voor kinderen een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Bee ergotherapie voor kinderen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.
 13. Wanneer video-opnamen van de ergotherapiebehandeling worden gemaakt, dient de cliënt/het cliëntsysteem vooraf de verklaring van toestemming voor video-opnamen te hebben ingevuld en ondertekend. In de verklaring zijn de doelstellingen en afspraken opgenomen ten aanzien van het bewaren en het gebruik van de opname.

Tot slot

Bee ergotherapie voor kinderen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-33826026 of via Liesbeth@bee-plekvoorjouwzijn.nl.

Liesbeth 2

Vragen?

Voor jou ben ik er!

Favicon

Ik ZIE je

Dichtbij en betrokken

Laagdrempelig en snel contact